• - Margriet van Genuchten

Privacyverklaring

Margriet van Genuchten | Praktijk voor Psychotherapie

Privacyverklaring Margriet van Genuchten | Praktijk voor Psychotherapie

eigenaar van www.margrietvangenuchten.nl

Ik hecht veel belang aan privacy. Jouw persoonsgegevens worden dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig verwerkt. In deze privacyverklaring kun je lezen welke categorieën, voor welk doel en hoe je persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens

In het kader van de behandeling verkrijg ik persoonsgegevens die jijzelf aan mij verstrekt via bijvoorbeeld het contactformulier op mijn website, via e-mail, telefoon en chatapplicaties of die je persoonlijk op schrift aan mij overhandigt. Daarnaast ontvang ik persoonsgegevens via de (huis)arts, andere zorgverlener(s) of zorginstelling(en).

Persoonsgegevens die in het kader van de behandeling worden verwerkt zijn bijvoorbeeld:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Naam en telefoonnummer van jouw contactpersoon in noodsituaties;
 • Telefoonnummer en e-mail adres;
 • Geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat en gezinssamenstelling;
 • Burger Service Nummer (BSN);
 • Financiële gegevens (waaronder rekeningnummer);
 • Gezondheidsgegevens (waaronder uw klachten, medicatie en dosering, medische geschiedenis, eerdere psychologische behandelingen e.d.);
 • Zorgverzekeringsgegevens (waaronder klantnummer);
 • Eventueel bijzondere persoonsgegevens (zoals godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven e.d.).

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen verlenen van een goede behandeling door middel van Gestalt- en Contextuele psychotherapie;
 • Dossiervorming in het kader van de behandeling;
 • Beheer van cliëntenbestand en onderhouden van contact;
 • Voor financiële administratie en factureren;
 • Behandeling van eventuele (juridische) klachten;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen (zoals de administratieplicht op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst);
 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering.

Grondslag

Jouw persoonsgegevens verwerk ik altijd op grond van de volgende wettelijke grondslagen.

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen (zoals de wettelijke verplichting op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de uitoefening van specifieke rechten;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van mijn gerechtvaardigd belang in het kader van de zorgverlening en goede bedrijfsvoering.

Ontvangers

In het kader van de behandeling kunnen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zoals jouw (huis)arts of andere zorgverlener(s) of zorginstelling(en). Deze gegevens worden uitsluitend met jouw toestemming met derden gedeeld. Concreet houdt dit in dat alles wat je met mij deelt alleen met anderen wordt gedeeld of wordt doorgezonden als jij daar specifiek en expliciet toestemming voor geeft. Er zijn uitzonderingen op grond waarvan informatie zonder toestemming kan worden gedeeld, bijvoorbeeld op grond van de wet of zwaarwegende belangen.

Ik geef persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden of naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.

Op grond van de wet moeten bepaalde gegevens langer worden bewaard, zoals bijvoorbeeld op grond van de fiscale bewaarplicht en administratieplicht. Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) moeten medische behandelgegevens tot 15 jaar na het beëindigen van de behandeling worden bewaard. Na het verlopen van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens vernietigd.

Beveiliging

Bij de verwerking van de gegevens worden passende technische en organisatorische maatregelen toegepast om de persoonsgegevens te beveiligen. De website voldoet aan de eisen van een SSL certificaat en jouw fysieke dossier wordt in een afgesloten ruimte bewaard. Jouw digitale dossier wordt beveiligd met een wachtwoord en computersystemen worden met Norton Security Software beschermd.

Rechten

Onder bepaalde omstandigheden kun je rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een schriftelijk verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van jouw persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig zijn, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de behandeling nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Daarnaast kun je onder bepaalde omstandigheden de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Het maken van bezwaar tegen de verwerking;
 • Het verzoeken tot overdragen van de persoonsgegevens;
 • Het verzoeken om inzage in de persoonsgegevens.

Indien je vragen hebt over de verwerking van de persoonsgegevens of indien je gebruik wilt maken van je rechten, neem dan contact op via de bovenstaande contactgegevens of via contact@margrietvangenuchten.nl .

Als je een klacht hebt over de verwerking van de persoonsgegevens, hoor ik dit graag. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

De website plaatst cookies bij bezoekers. Dit wordt gedaan om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op deze website bezoeken. De informatie is anoniem en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Wijzigingen

In deze privacyverklaring kunnen van tijd tot tijd wijzigingen worden gemaakt. Ik raad je daarom aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop ik jouw persoonsgegevens verwerk. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt en treedt in werking op: 14 december 2021.

Vragen en feedback

Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring zijn welkom.